დამკვეთი:
Pub Over time

დავალება:
მენიუს დამზადება

მენიუს დიზანის შემუშავება და ბეჭდვა