დამკვეთი:
სასტუმრო კომპლექსი “გარე უბანი”

დავალება:
სარეკლამო ფლაერის დამზადება

სარეკლამო ფლაერის დიზაინის შემუშავება და ბეჭდვა სასტუმრო კომპლექს “გარე უბნისათვის”