დამკვეთი:
ღვინის ჯგუფი

დავალება:
ეტიკეტის შემუშავება

ეტიკეტის დიზაინის შემუშავება და დამზადება ღვინის მწარმოებელი კომპანიისთვის